ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⴱⴻⴹⴹⵓⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:14   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⴱⴻⴹⴹⵓⵜ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ, ⴰⴼⴱ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵛⴻⴽⵕⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⴽ, ⵡⴰⵍⴰⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⵔ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ.

ⵡⴰ ⴷ « ⴰⵎⵣⴻⵍⵍⴻⵡ ⴰⵎⵉⵀⴰⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ « ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ » ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⴰⵏⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵏⵟⴰⴳⵜ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⵏ ⵎⴰⴽ. ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⴻⵏ 17 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵓⵣ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵓⵢⵓⵏ ⴰⵚⴻⵀⵢⵓⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵏⴰⵢⴻⵏ-ⴰ ⵜⵜⵔⴻⵏ-ⴷ ⵎⴰⵖⴻⴼ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⴰⴼⴱ ⵜⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴻⵥⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵖⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ, ⴱⵉⵜⵜ ⵜⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⵉⵀⴰⵡⵜ, ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵛⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⵥⴰⵜⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⴰⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⴷ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ, ⴷ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴳⴷⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⴰⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵥⴻⵔⴱⴻⴹⴹⵓⵜ ⴷ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ.

ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ-ⴰ ⵏ ⴰⴼⴱ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴱⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⵉⵍⵓⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴱⴰⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵛⴻⵡⵡⵍⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴳⴰⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵛⴻⵡⵡⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⵎⵣⴻⵍⵍⴻⵡ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ ⵜⵓⵣⵣⵉⵍⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵛⴼⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⴱⵄⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⵍⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵙⵄⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⴰⵔⴳⵓⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.

ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⴱⴻⴹⴹⵓⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 11:14     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu