ⵢⴻⵙⵙⵓⵏⴻⵖ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ, ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 16:47   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⵢⴻⵙⵙⵓⵏⴻⵖ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ, ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ

ⵜⵓⵏⴻⵙ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ « ⴻⵍ ⵛⵀⵓⵔⵓⵇ » ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵔⵉⴰⵀⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⵓⵏⴻⵖ-ⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵍⵙⴰⵙ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⴷⴰ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵔⵉⴰⵀⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ), ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵣⵡⴻⵍ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ-ⵉⵙ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ… ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ », ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ « ⵜⴰⵏⴻⴽⵔⴰ » ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ, ⴻⵎⵎⴰⵏⵓⴻⵍ ⵎⴰⵛⵔⵧⵏ, ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⴽⵔⴰ-ⴰ « ⵜⴻⵙⵙⵓⵏⴻⵖ-ⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵍⵙⴰⵙ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⴷⴰ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ».

ⴰⵢⴰ « ⵢⴻⵔⵔⴰ-ⴷ (ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ), ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵊⵓⵍⴻⵙ ⴼⴻⵔⵔⵢ +ⵡⵉⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵥⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵜⵀⴻⵔⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵟⴻⴳ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ+ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⴽⵍⴰⵍⴻⵏ ».

ⵢⴻⵙⵙⵓⵏⴻⵖ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ, ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2021 16:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu