ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:00   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ

ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⴷⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ, ⵠⵉⵛⵜⵧⵔⵉⴰ ⵏⵓⵍⴰⵏⴷ.

« ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⵍ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⵉ-ⴷ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ, ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ, ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ.

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵓⵍⴰⵏⴷ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵡⵡⵉ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵃⵓⵣⴰ-ⴷ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ.

ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ.

ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵡⵉⵙ 76 ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:00     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu