ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:02   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ 27 ⵡⴰⵎⴱⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ.

« ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵡⴰⵎⴱⵔ 2021, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ».

ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⵢⵓⴼⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏ 164.286 ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵏ ⵢⵙⵙⵉⴳⵣⵏ ⵙⴳ ⴷ-ⵉⴹⵔⴰ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ 27 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⵔ 24.589.475 ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵔⴰⵏⴻⵏ

 

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 10:34
ⴰⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵄⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:02     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu