ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ « ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵏⵜ » ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:44   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ « ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵏⵜ » ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 1958, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ « ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵏⵜ » ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ 1830, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⴳ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵜⴰ, ⴷⴰⵀⵓ ⵓⵍⴷ-ⴽⴰⴱⵍⵉⴰ.

« ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴱⵖⵓ ⵢⵉⵍⵉ, ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⵜⴻⴼ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵏⵜ » ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵀⴻⵔⵙⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵧⵓⵍⴷ ⴽⴰⴱⵍⵉⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 63 ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ.

ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ « ⵉⴳⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴻⴱⴷⴻⴷ » ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵙ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵏⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵖⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⵓⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⴳⴻⵏⵙⴰⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵍⴷ ⴽⴰⴱⵍⵉⴰ, ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵣ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴳⵓⵎⵎⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵀⵔⴻⵡ ⴰⴽⴰⵣ ⵙ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵜⵉⴳⴳⴻⵏⵙⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ, ⵉⵏⵎⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵙⴽⴰⵙⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵄⵕⴰⴱⴻⵏ, ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ « ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵏⵜ » ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:44     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu