Print this page

ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ : ⴰⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⴽⴱⴰⴱⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 18 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 16:52   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ : ⴰⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⴽⴱⴰⴱⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵖⵜⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⴷⵔ ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵎǧⴰⵀⴷ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.

 

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 10:31
ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ : ⴰⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⴽⴱⴰⴱⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 18 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 16:52     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu