ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 164.000 ⵢⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 18 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:46   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 164.000 ⵢⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ 164.286 ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵉ ⵢⵙⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ 27 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⵔ 24.589.475 ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵍⵙ ⵓⵏⵔⵏⵉ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵄⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ, ⴰⴽⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵔ « 24.589.475 » ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵔⴰⵏⴻⵏ.

ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ-ⴰ, ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ-ⴷ « 8.928.134 » ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵏⵢⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ, ⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵄⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ.

ⵔⵏⵓ-ⵢⴰⵙ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵎⵓⵖⵏ ⵏ 47 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵊⴱⴷⵏ-ⴷ « 8.131.524 » ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ, ⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵣⵓⵔⴰⴳ ⵊⴱⴷⵏ-ⴷ « 796.610 » ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ.

ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙ 1 ⵛⵜⵎⴱⵔ-ⴰ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵡⴰⵙⵉⴳⴳⵣ ⴰⵔⴰ ⵖⴼ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵏⵙⵏ 18 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ (27 ⵡⴰⵎⴱⵔ 2021), ⴰⴷ ⵔⵓⵃⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⴷⴳ ⵣⴷⵖⵏ.

ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵣⵎⵍ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵍⴷⵉⵏ ⵙⴳ 5 ⵛⵜⵎⴱⵔ 2021 ⴰⵔ 15 ⵛⵜⵎⴱⵔ 2021.

ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 164.000 ⵢⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 18 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 14:46     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu