ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵙⵙⴰⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⴽⴱⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⴰⵣⴳⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 18 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:32   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵙⵙⴰⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⴽⴱⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⴰⵣⴳⴻⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵖⴻⵔ 84 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⵅⴻⵔ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵉⴷⴻⵔ ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ-ⵅⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵉⴷⵔⴻⵏ ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ.

ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 1937 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⵍⴼⴻⵏ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵍⵉⴰⵎⵉⵏⴻ ⵣⴻⵔⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 1999 ⴰⵢⵙⴻⴳ ⵊⴻⴱⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵏⵉⴹⴻⵏ: ⴷⴻⴳ 2004, 2009 ⴷ 2014. ⴷⴻⴳ 2013, ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴰⵙ ⵓⵙⴻⵀⵡⵓ ⴰⵙⴻⵔⵜⴽⴰⵜⴰⵏ-ⴰⵍⵍⴰⵖⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⵙⴼⴻⵛⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ, ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⵉⵎⵓⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 1999 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ ⵙ 98% ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵛ.

ⴷ ⴰⴽⴰⵍⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ « ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ » ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵏ 2005, ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵙ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵙ 80% ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵖⴰⵛ.

ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. ⵢⵓⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ 1956 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⴳⴰⵔ 1957 ⴷ 1958, ⴷ ⴰⵙⴻⴼⵇⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵠ.

ⴷⴻⴳ 1960, ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⴻⵙⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵜⵉⵏⵥⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ « ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ » ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴹⵓ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ « ⵙⵙⵉ ⵄⴻⴱⴷⴻⵍⵇⴰⴷⴻⵔ ⴰⵎⴰⵍⵉ ».

ⴷⴻⴳ 1962, ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵖⴻⵔ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ, ⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵜ. ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⵏⵏⵉ, ⴷⴰⵖ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵢ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵀⵧⵓⴰⵔⵉ ⴱⵧⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ. ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 1979 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⴻⵏⵜ ⴷⴷⵔⴻⵏⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ.

ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⴰⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴰⵙ ⵉ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷⴻⴳ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⴷⴻⴳ 1974, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 29 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⵏⴻⵄ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⵎⴻⵥⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵄⵔⴻⴹ ⴰⵎⴰⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ, ⴰⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵢⴰⵙⵙⴻⵔ ⴰⵔⴰⴼⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵖⴻⵔ ⵉⵏⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⵢⴰ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵀⵓⵡⵡⴰⵔⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ ⴷⴻⴳ 1978, ⵢⴻⵏⵏⴻⵊⵍⴰ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 1987. ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴱⴻⵕ 1988, ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ « ⴰⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ 18 ».

Last modified on ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, 19 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:44
ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵙⵙⴰⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⴽⴱⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⴰⵣⴳⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 18 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 09:32     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu