ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ : ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 13 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 12:38   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ : ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⴰïⵎⴻⵏⴻ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⴻⵔⵔ ⴷ « ⵜⵉⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ » ⵜⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ, ⴰⴷ ⵏⴻⵔⵏⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ « ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ».

ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ « ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ, ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵉⵖⴻⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵢⴰⵍ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵉ ⴰⵙ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴱⴹⴻⵏ », ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵙ « ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ, ⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ, ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵛⵜⴰ ⵓⵙⴷⵉⴷⴻⵏ.

« ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽ » ⵢⴻⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵉⵎⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⴷⴻⵔⵔⴻⵔ ⴷⴻⴳ « ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ « ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴰⵀⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ, ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ-ⵉⵙ.

ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴰⵀⴻⵍ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵛⵔⵉⵔⴻⵏ-ⵉⵙ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵙ « ⵜⵖⵓⵙⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵏⴻⴽⵏⵉ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴹⵉⵇ-ⵉⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ », ⵉ ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ : ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 13 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2021 12:38     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu