ⵜⴰⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵥⵍⵓ: ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵡⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 09:51   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵥⵍⵓ: ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵡⵉⵏ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⵢⴻⵇⴻⴱⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴻⴷⵍⵎⴰⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵛⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ-ⵜⵜ-ⵔⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⴻⵅⴷⵎⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵥⵍⵓ, ⵡⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⴷ- ⵉⵡⴻⴽⴽⴻ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴻⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵎⵓⵔⴰⴷ.

ⵢⴻⵙⵙⴼⵔⴻⵣ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ « ⴰⵣⵡⵓⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴱⴻⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵖⵉⵏ ⵛ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴻⵔⴳⵍⴰ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵍⵓ, ⵜⴻⵎⵎⵉⵔ ⵙ ⵡⴻⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⴻⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵛⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ-ⵜⵜ-ⵔⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⴻⵅⴷⵎⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵥⵍⵓ ⴷ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ-ⴰ.

ⵢⴻⵔⵏⵉ ⵢⴻⵙⵙⴹⴼⴻⵔ-ⴷ ⵓⴹⵔⵉⵚ-ⴰ ⴱⴻⵍⵍⵉ « ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵔⵓⵣⵣⵉ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉⴷ ⵏ ⵎⴻⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⵏ ⵢⴻⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⵓⵊⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ- ⵙⵙⵓⴷⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵉⵢⵢⴰ ⵢⴻⵔⵓⵣⵣⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ.

ⵢⵓⵙⴻ-ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉⴷ ⵏ ⵊⵎⵉⵄ ⵏ ⵡⴰⴼⵔⵉⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⴷⴻⵔⵡⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵥⵍⵓ: ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵜⴰⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵡⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 30 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 09:51     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu