ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⵍⵓⵎⵎⵓⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 11:24   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⵍⵓⵎⵎⵓⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ, ⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⴼⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵓⵎⵎⴻⵙ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⴱⴰⵡⴻⵏ » ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴷⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⴻⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ.

ⴰⴷⴰⴱⵓ-ⴰ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵉ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵙⵍⵓⵎⵎⵙⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⴱⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵃⴽⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴽⴻⵙⵏⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ».

 

ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⵡⵉ « ⴰⴷ ⵣⴻⵔⵄⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴷⵉ, ⴰⵖⵉⵍⵉⴼ ⴷ ⵜⴰⵢⴻⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ.

 

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵜⵜⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⵃⴰⵣⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ».

 

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⴽⴻⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ », ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵙⵔⵓⵙⵓⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ.

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 02 ⵖⵓⵛⵜ 2021 10:13
ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19: ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⵍⵓⵎⵎⵓⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 11:24     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu