ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 11:16   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵎⴻⵔⴰⴷ.

« ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⴰⴳⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⴱⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

« ⴰⵏⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵢⵓⴷⴷⵓⵙ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴳⴰⵔ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⴱⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⴳⵎⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⴰⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ « ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵉⴱⴻⵏⵏⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵜⵓⴼⵉⴽ ⵀⴰⴽⴽⴰⵔ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴼⵓⵔⴽⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ 5615 ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2021.

ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 29 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 11:16     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu