ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 26 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 10:20   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ

ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

« ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ « ⴰⵙⴷⴰⴱⵓ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⴷ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵜⵉⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⴵⵡⴻⵏ, ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵏⵜ ».

Last modified on ⴰⵢⵏⴰⵙ, 26 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 14:35
ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 26 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2021 10:20     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu