Print this page

ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ: ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 3,78 % ⵖⴻⴼ 10 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 13:31   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ: ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 3,78 % ⵖⴻⴼ 10 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 3.78 % ⵖⴻⴼ 10 ⵀ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵉⴻ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ.
ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ: ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 3,78 % ⵖⴻⴼ 10 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 13:31     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu