ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ : ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⴼⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵥⵔⵓ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 13:28   Ɣran-t : 11 n tikkal
ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ : ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⴼⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵥⵔⵓ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ « ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵥⵔⵓ ⵏ ⵍⵙⴰⵙ » ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020.

ⵙⴻ ⴳⵉⴳⴰ ⵍⵡⴰⴵⴻⴱ-ⵉⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ-ⴻⵍ ⴽⴰⵡⴰⴽⵉⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⴱⵉⵔ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⵔⴰⵉⵙ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ-ⵉⵙ, « ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵥⵔⵓ ⵏ ⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ » ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020.

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙⴻⵏⵏⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⴰⵙ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ « ⴰⵙⴻⴱⵄⴻⴷ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵣⵣⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ », « ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵉⴱⴻⵏⵏⵓⵏ » ⴰⴽⴽⴻⴷ « ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴳⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ».

ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ (ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ), ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴼⴰⵕⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵥⵥⵓ ⵏ « ⵜⴻⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ » ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵉ « ⵡⴰⵔⵉⴷⴻⵏ ⵉⵏⵎⴰⵀⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵀⵓⴷⴷⵓⵏ ».

ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ : ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵓⴼⴻⵔⵔⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵥⵔⵓ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 13:28     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 11 n tikkal   Bḍu