ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴱⴳⵉⵏ ⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵙⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 14:21   Ɣran-t : 69 n tikkal
ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴱⴳⵉⵏ ⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵙⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴼⴻⵔⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴱⴳⵉⵏ ⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⵉ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⴹⵎⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ-ⴰ « ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ » ⵉ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ.

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵣⵡⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ, ⵙⴻⴳ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵉⵛⴻⵜⴽⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵔ 24.425.187 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 23.522.322 ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽⴻⴷ 902.865 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

407 ⵏ ⵜⴻⵖⵉⵎⵉⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴹⵔⵓⵏⵜ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⴼⴻⵔⵇⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ 58 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ (ⵎⴳⴰⵍ 48 ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ), ⵙⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (28) ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ-ⴰ ⵙ 646 ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ (10.468 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ), ⴰⴽⴽⴰ ⵣⴳⴰⵏ-ⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵏⴻⴽⴷⴻⵏ 837 ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ (12.086 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ), ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏⴰⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴱⴻⵇⵇⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⴷⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⴷⴰ.

ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴱⴳⵉⵏ ⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵙⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 14:21     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 69 n tikkal   Bḍu