ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵏⵎⴰⵣⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 14:19   Ɣran-t : 69 n tikkal
ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵏⵎⴰⵣⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵉⵏⵎⴰⵣⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⵓⵙⵙⴰ ⴰⵍ-ⴽⵓⵏⵉ ⴷ ⴰⴱⵓⵍⵍⴰⵀ ⴰⵍ-ⵍⴰⴼⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

« ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵢⵉⵏⵎⴰⵣⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⵧⵓⵙⵙⴰ ⴰⵍ-ⴽⵓⵏⵉ ⴷ ⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴰⵍ-ⵍⴰⴼⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ « ⵓⵙⵉⵡⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ » ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵖⴻⴼ « ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⵔⴻⵣ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ « ⴰⵡⵊⴰⴷ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵓⵎⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵡⴰⵢⵜⵎⴰⵜⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵙⴻⵏ, « ⵙⵏⴻⵎⵎⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵡⵊⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴰⴳⵎⴰⵜ ».

ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵏⵎⴰⵣⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵡⴰⵙ, 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 14:19     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 69 n tikkal   Bḍu