ⵟⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ: ⴰⵎⵏⵉ ⵡⵉⵙ 9 ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 09 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 12:46   Ɣran-t : 35 n tikkal
ⵟⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ: ⴰⵎⵏⵉ ⵡⵉⵙ 9 ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵍⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵢⵖⵜⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵢⵎ ⴰⵎⵏⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉⴽⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴷⴷⵎ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ 22 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2019 ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ « ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⵙⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⵅⴹⴰⵏ ⴰⵢⴰ » ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵔⵥⵎⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵏⵙⵏⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ.

ⴹ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⵥⵎⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ « ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ » ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ.

ⵓⵔ ⵢⵡⵡⵉⴹ ⴰⵔⴰ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵣⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵓⴱⴱⴽⴰ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⵏⴹⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ.

ⵟⵉⴳⴰⵡⵉⵏ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ-ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 2019 ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵉⵙⵎⵎⵙⴽⴰⵍ-ⴰ ⴷⴷⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵢⴷⵖⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ 2020.

 

ⵟⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ: ⴰⵎⵏⵉ ⵡⵉⵙ 9 ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 09 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 12:46     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 35 n tikkal   Bḍu