ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ « ⵜⴻⵇⵙⴻⵃ » ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 09 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 09:28   Ɣran-t : 19 n tikkal
ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ « ⵜⴻⵇⵙⴻⵃ » ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ « ⵜⴻⵇⵙⴻⵃ » ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵡⵜⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵉⵍⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵏⴰⵕ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴻⴱⵃⴰ (ⵍⵉⴱⵢⴰ) ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

« ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵜⴻⵇⵙⴻⵃ ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵡⵜⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵉⵍⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵏⴰⵕ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴻⴱⵃⴰ (ⵍⵉⴱⵢⴰ) ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴷ ⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ », ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

« ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴷⴳⵉ-ⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵡⵜⵉⵍⵜ ⵙ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ », « ⵉⵄⴻⵣⵣⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ, ⵉⵄⴻⵣⵣⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵊⵢⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ».

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ-ⴰ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⵉⵡⴻⵚⵚⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴻⵏⵜ.

ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ « ⵜⴻⵇⵙⴻⵃ » ⴰⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⴽⵔⴰⵙ, 09 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 09:28     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 19 n tikkal   Bḍu