ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ: ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ « ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ »

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 11:21   Ɣran-t : 29 n tikkal
ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ: ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ « ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ »

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⴼⴻⵏⵏⵉⵛⵀⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵙ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ « ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ » ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴻⵏⵏⵉⵛⵀⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ».

ⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵡⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ: « ⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⵏⵄⴻⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⵍⴻⵎ, ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ».

ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵡⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴻⵏⵏⵉⵛⵀⴻ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵇⵇⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⵉⴱⴻⵄⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱⴰⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ ⴷ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ ».

Last modified on ⴰⴽⵡⴰⵙ, 10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 10:51
ⵜⵉⵍⵍⵓⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ: ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ « ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵢⵏⴰⵙ, 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021 11:21     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 29 n tikkal   Bḍu