ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴷ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 11:46   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴷ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⴼⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ.

« ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵉⴷⵓⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴽⴽⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⴱⵖⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ, ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⵙⵙⵉⵔⵎⴻⵖ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵎⵎ ⵢⵉⵙⴻⵖ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵜⵜⴻⵔ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ « ⴰⵔⵔⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⵜⴰⴷⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⵉⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵎⴱⴰⵕⴻⴽ ».

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ-ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵓⴷⵡⵉⵙⵜ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⴷ ⵜⴼⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵊⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 11:46     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu