ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 11:22   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ:

« ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⴰⵎⵏⴰⵀⴰⵖ,

ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⴻⵔ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⵔ-ⵏⵏⴻⵖ ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ,

ⴰ ⵜⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵄⵣⵉⵣⴻⵏ,

ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⵄⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵇⴷⵉⵙ, ⴰⴷ ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵢⵓⵛ ⵓⵥⵓⵎ, ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵚⴻⵍⵃⴻⵏ ⴷ ⵜⵥⵉⵍⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⵙⴻⵄⴷⴻⵖ ⵍⵄⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍ ⵍⵇⴰⵢⴻⵏ.

ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ ⵜⵓⵎⵎⵉⵔⵜ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⵉⵢⵉ-ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⵡⴻⵀⵀⵉⵖ ⴰⵡⴰⵍ-ⴰ, ⴰ ⵜⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵄⵣⵉⵣⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵏ-ⵡⴻⵚⵚⵉⵖ ⴰⴷ ⵜⵄⴰⵙⵙⴻⵎ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵣⴻⵔⴽⴻⵎ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵉ ⵜⵉⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴰⵎ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴳⵙⴻⵏ-ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵡⵓⵖⴰ-ⴰ ⵜⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⴰ.

ⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴱⵖⴰⵙ ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵍⴻⵄⵜⴰⴱ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⴰⴷ ⵏⴻⴽⴽ ⵍⵄⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⵙ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵖⴻⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ.

ⵓⵔ ⵣⴻⴳⴳⵍⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵎⵎⴻⴽⵜⵉⵖ ⵜⵉⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⴳⵎⴰⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴱⵓ ⴷ ⴰⵙⴰⴹⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴷ ⵓⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴰⵇⵚⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵍⵇⴻⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ. ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⵔⴰⵃ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ, ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ-ⴰⵙⴻⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵖⴻⵣⵣⴰ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ.

ⴰ ⵜⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵄⵣⵉⵣⴻⵏ,

ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵖ ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⴷ-ⵙⵙⵉⵔⵎⴻⵖ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴷⵓⵎⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ. ⵜⵜⴻⵜⵜⵔⴻⵖ ⵢⵓⵛ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵣⴻⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵕⵃⴻⵎ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵇⴷⵉⵙ.

ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⵙⵙⵉⵔⵎⴻⵖ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⵔ. ⴰⴷ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵔⵥⴻⵇ ⵢⵓⵛ ⵍⵅⵉⵔ, ⵢⴻⵃⵔⴻⵣ-ⴰⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵛⵛⴻⵕ.

ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ, ⵜⴰⵏⴰⵢⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴽⴻⵍⵡⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⴳⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ».

ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, 14 ⵎⴰⵢⵓ 2021 11:22     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu