ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⴻⴷ 7 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 03 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:54   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⴻⴷ 7 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ.

1- ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⵉⵊⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ, ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ.

2- ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴱⴰⴹ (ⵉ) ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⴰⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ (ⵉⵉ) ⵓⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴳⴳⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ.

3- ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵙ.ⴱ.ⴰ. ».

4- ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 12-212 ⵏ 9 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2012 ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴽⴰ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ.

5- ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⵎⴰⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ, ⴰⵙⴰⴽⴻⵍ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ.

6- ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 03-290 ⵏ 6 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2003 ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵙⵎⴰⵍⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ.

7- ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴻⵇⴱⴰⵍ ⴰⵃⴻⵔⴼⵉ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 06 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:23
ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⴻⴷ 7 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 03 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:54     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu