ⴰⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ: ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵓⵔ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵄⵊⵉⴱ ⴰⵔⴰ » ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:30   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ: ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵓⵔ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵄⵊⵉⴱ ⴰⵔⴰ » ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴱⵧⵓⵣⵉⴷ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵓⵔ ⵢⴻⵄⵊⵉⴱ ⴰⵔⴰ » ⵉ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ « ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⴷⵎⴻⵏ ⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴱⴻⵏⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ».

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵢⴻⵄⵊⵉⴱ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⴷⵎⴻⵏ ⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴱⴻⵏⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵡⴰⵖⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⴰ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ, ⴱⵉⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵣⵖⵉⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵙⴻⵏⵏⴻⵙ ⵉⵏⵎⴻⵇⵇⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵜⵃⴻⵢⵢⵕⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴽⴽⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵀⴻⵎ ⵉⵎⵉ « ⴰⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵏⵟⵉⵇ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ (ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ) ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵎⵔⴰⵙ ⵜⵉⵔⴰⵎⴽⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵍⵡⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵏⴰⵖ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵢⵉⵏ ⴰⵎ ⴱⴰⵔⵉⵙ (ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) ».

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵙⵖⴰⵔⵓⵜ ⵉⵎⵉ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴽⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵓⴷⴻⵎ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵎⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⴷ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ ⴷ ⵢⵉⴽⵙⴰⴱⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵃⵔⴻⵣ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ » ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵜ-ⴰ ⴷ « ⵍⵎⴰⴹⴻⵔⵔⴰ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵜⵉⴽⴻⵔⴽⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵔⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⴽⴻⵍⵍⴰⵅⴻⵏ ».

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 02 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:39
ⴰⵎⵏⵉ ⵓⵕⵓⴼⵉ: ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ « ⵓⵔ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵄⵊⵉⴱ ⴰⵔⴰ » ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 01 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu