ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ : ⵔⵙⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴽⵜⴰⵣⵍⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:29   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ : ⵔⵙⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴽⵜⴰⵣⵍⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴽⵜⴰⵣⵍⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵉ ⵢⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ "ⴰⵙⵎⴹⵏ, ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵟⵔⵜ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ".

ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⴷⵊ, ⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ-ⵉⴹⵏ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵏ ⵟⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴷⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏ, ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ, ⵏ ⵟⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ, ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ.

ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ,  ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰ"ⴷ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⵄⵔⴼ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵢⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴷⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⴷ ⵙ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵜⵍⵖⵓⵜ".

"ⵉⵙⵡⵉ-ⵉⴹⵏ ⵉⵍⴰ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴱⵖⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵖⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵍⵖⴰ-ⵙ, ⴰⵙⴱⵖⵙ ⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵡ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⵙⵓⴷⵔ ⴷⴳ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵙ ⵡⵓⵥⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵟⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴰⵖⵏ, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷ "ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵜⵄⵔⴼ ⵙ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ".

ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ : ⵔⵙⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴽⵜⴰⵣⵍⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:29     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu