ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵙǧⵀⴷⵏ ⴰⵎⴷⵀⵍ-ⵏⵙⵏ ⴰⵔⴷⵙⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:50   Ɣran-t : 3 n tikkal
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵙǧⵀⴷⵏ ⴰⵎⴷⵀⵍ-ⵏⵙⵏ ⴰⵔⴷⵙⴰⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵟⵀⵓⵎⴰⵙ ⵙⵒⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴱⵖⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵙǧⵀⴷ ⴰⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵎⵖⴰ.

"ⵏⴱⴷⵔ-ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵎⵖⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴳⴰⵔ ⵜⵔⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵒⵔ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ.

ⴱⴷⵔⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ-ⵉⴹⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⴷⵢⴰ "ⴰⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ.

"ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽ-ⵉⵢⵉ ⴷⴰⵖⵏ ⵢⵉⵙⵖ ⵔⵓⵃⵖ ⵖⵔ ⵍⵎⵇⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵖ ⵜⴰⵎⵇⵇⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵊǧǧⵉⴳⵉⵏ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 1,5 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ".

ⵉⴼⵓⵕⵙ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴼ "ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴰⵃⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏⵏⴱⴳⵉⵜ" ⵉ ⴰⵙ-ⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴽⵢⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵙⵙⴰⵃⵍ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⴰⵣⵖⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵉ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⵏ ⵎⵙⴳⵣⵉⵏ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴽⵎⵍⵏ ⴰⵎⵛⵉⵡⵔ-ⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⴹⵀⴷ ⵏ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:31
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵙǧⵀⴷⵏ ⴰⵎⴷⵀⵍ-ⵏⵙⵏ ⴰⵔⴷⵙⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:50     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 3 n tikkal   Bḍu