ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵍⴰⵍ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ, ⵉⵙⵎⴰⵉⵍ ⵀⴰⵏⵉⵢⴻⵀ, ⴷ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵙⵎⵉⴹⴻⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵎⵔⵉⴳⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵎⵙⴰⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎ. ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵙⵓⴷⴻⵖ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵉ ⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵢⴻⴼⴽⴰ "ⵓⴷⴻⵎ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ" ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵕⵥⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⴼⵔⴻⴷⵊ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴻⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ, ⵎⴰⵙ ⴽⴰïⵙ ⵙⴰïⴻⴷ, ⴰⵙⴻⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ "ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ", ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⴻⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵉⵎⵎⵓⵏⴻⵏⵜ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻ ɣ ⵜ - ⵉⵙⴰⴳⴳ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ (ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ) ⵖⴻⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵓⵉⵙⴻⵍⵍⵓⵏⴻⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵉⵙⴰⴳⴳ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⵉⵡ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ (ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵖⴻⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵔⴻⵎ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵃⴱⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴻⵣ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⴱⴻⴹⴹⵓ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⴻⵙⴽⴻⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵓⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴷⴷⵓⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ (5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022 ⴰⵔ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2023) ⵜⵙⴻⵜⵜⴻⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵉⴼⴻⵜⵔⴰⵡⴻⵏ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵜⵉⵥⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵏⴼⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⴻⵅⴷⴻⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵉⵎⵎⵓⵏⴻⵏⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⵓⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ - ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵜⵜⴼⴰⴽⴰ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ , ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴽⴷⵉⵜ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ 1 ⵓ ⵏ W ⴰⵎⴱⴻⵔ 1954 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴷⵓⵙ ⵙ ⵜⵙⵓⴷⴰ - ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ - ⵏⵏⴻⵙ .
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻ ɣ ⵜ - ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵎⵔⵉⴳⵉⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵣⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⴰⵔⴰ ⵔⵣⵓⵏ ⵉ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵢⵉⴼⵙⵉⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.