ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵉⵍ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⴳⵓⵍⴰ ⵉⴷⴳ ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⴳⵓⵍⴰ, ⵊⵓⴰⵓ ⵍⵓⵓⵔⵏçⵓ, ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵢⵖⵜⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⴷ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵚⵚⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵖⵣⴼ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 20ⵀ ⴰⵔ ⵡⵉⵙ 5ⵀ ⴰⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵏⵉ ⴷⴳ 29 ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴳ-ⵙ :
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴼⴼⵖ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵔⴰ ⵢⴽⴽⵙⵏ « ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵜⵜⵉ ».
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵟⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵏ ⵟⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵥⵡⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⵔⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵟⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵙ ⵜⵉⵍⵉ-ⵙⴰⵔⴰⴳ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴳ-ⵙ :
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵓⵣⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵀⵏⵏⵉ-ⵙ ⴰⵎⵏⵢⵉⴼ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵢⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵢⵍⵀⴰⵏ, ⵏ ⵜⵍⵎⵎⵉⵃⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⴽⵍⵡⵉⵜ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴳ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵍⴷⵉ ⵒⴰⵏⴷⵓⵔ, ⵎⵙⴳⵣⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙǧⵀⴷⵏ ⴰⵏⵎⵉⵔⴳ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷⴳ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ, ⴱⴷⵔⵏ-ⴷ ⵙ ⵍⴼⵔⵃ ⴰⵎⵍⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ-ⵉⵙ ⵖⵔ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ « ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ » ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵒⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵡⵉ-ⵙ « ⴷ ⵡⵣⵍⴰⵏⵜ ».
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉⵇⵍⵍⵄ ⵙⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵖⵔ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⴷⴰⵡⵉ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ-ⵉⵙ ⵙⴳ ⵉ ⵢⵓⴹⵏ ⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⴷⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵎⴰⴷⵓⵙ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⴷⴰⴱⵉⴷ ⵙⵛⵀⴻⵏⴽⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ « ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵉⵜ », ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ « ⵜⴰⴼⴻⵔⵔⴰⵙⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⴰⵔⴰⵙⵜ » ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.