ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵖⵜⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⴷⵔ ⵜⴰⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵛⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵎǧⴰⵀⴷ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ 164.286 ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵉ ⵢⵙⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ 27 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⵔ 24.589.475 ⵏ ⵢⵉⴼⵔⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ.
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵇⴱⵓⵕ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⴷⵉ ⵍⵄⴻⵎⵕ-ⵏⵏⴻⵙ 84 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵉ ⵏⴻⵄⵍⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⵓⵙⵙⴰ ⴰⵍ-ⴽⵧⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵏ « ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⵀⴻⵏⴷⵉ, ⵙⵀⵔⵉ ⵠ. ⵎⵓⵔⴰⵍⴻⴻⴷⵀⴰⵔⴰⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⴷ-ⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⵍⴰⴷⵖ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ.
ⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴳⵎⵓ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⵔⴱⴱⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵓⵍⵍⴻⵍⵜ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⵧⵓⵙⵙⴰ ⴰⵍ-ⴽⵧⵓⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖⴻⴼ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵙⵜⴻⵏⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵀⴰⵎⵣⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵉ ⴷ-ⵡⵡⵉⵏ ⵢⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉⴳⴻⵍⵍⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵙⴻⴳⵎⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵜⴰⵎⵔⴻⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵏ.
ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵀⴰⵎⵣⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ. « ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 91, ⴰⴳⴻⵔⵚⴻⴷⴷⴰⵔ 7 ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 213 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵀⴰⵎⵣⴰⵧⵓⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.