ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ « ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ », ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴰⵙ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⴷⴻⵔ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⵚⵚⴰ ⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵒⵓⵔⵟⴰⵊⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵎⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵔⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴽⵏⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ, ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⴽⵏⵉⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵏⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⴰⵎ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ, ⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ, ⴰⵙⴻⵖⵍⵉ ⵏ ⵍⴱⴻⵇⵇ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵉⵣⴻⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴳⵀⴰⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⵉ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴳⵔⵏⵜ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⵏⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ ⵉⵃⵓⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⵔⵙⴰⵏ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ ⵜⵉⵜⴰ ⵢⵜⵜⵡⵜ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵓⵓⴷⵊⵉⵍ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ « ⴰⵔⴰ ⵉⴹⵎⵏⴻⵏ ⴰⵃⴰⵔⴱ ⵖⴼ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⵜⴱⴷⴻⴷ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⵏ-ⵉⵙ ».
ⵃⴰⵙⵉ ⵔⵎⵍ (ⵍⵖⵡⴰⴹⵟ) -ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ), ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵓⴳⵟⴰ) ⴰⴽⴽⵏ « ⴰⴷ ⵢⵍⵜⵖ » ⵖⵔ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙǧⵀⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⴰⵔⴱ ⵖⴼ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴹⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⴷⵏ ⵢⵉⵔ ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵄⵔⴰⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ - ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵓⴷⵊⵉⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⴻⵜⵜ ⵜⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵓⵏⴻⵊⵎⵓⵄ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰⴳⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ « ⵉⵃⴰⵔⴻⵏ » ⴰⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵓⵙⵉⵜⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⴱⵓⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ « ⵜⵖⴰⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵎⵉⵍⴻⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵔⵖⴰⵔ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵓⴳⵟⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⴼⵓⴼⴰⵔ 1956, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵖⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ ⵙⴳ ⵣⵔⵉⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷ ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵎⵍⴰⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴳⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵉⵙⴳ ⴷ-ⵢⵀⵔⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ-ⵓⴼⵔⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴳ ⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ-ⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ), ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ 22 ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⴰⵖⵔⴼ-ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ, ⵉ ⵢⴷⴷⵎ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, « ⵢⴼⴽⴰ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵉ ⵢⵉⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ, ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ, ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵔⴷⵙⴰ-ⵙ », ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ-ⴰ « ⵜⴽⴽⵙ, ⵎⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵃⵉⵔⴰⴽ, ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵄⵔⵓⴹⵏ ⵏ ⴱⵟⵟⵓ ».
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴱⴷⴷⵍ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⴼⴼⵖ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⵖⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⵏ ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉǧǧⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⴹⵇⴰⵏ-ⵏⵙⵏ.