Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ألكام/ لزاير : لوصيف حماني يوض لعفو ن ڕبي

أكراس, 10 تشرين2/نوفمبر 2021 10:29
لژاير ثمناغث - إيثري ن ولكام ازايري, لوصيف حماني, يوض لعفو ن ڕبي اس ن تلاثا ثامديث ذي پاريس (فرنسا) ذي لعمڕ ينس 71 إيسڨاسن ذفير ن ييون ن واطان إيت يطفن اشحال أيا, إي نسلا سڨ ثواشولت ينس.
لزاير ثامانغث- أسلغماس أغلناو جمال بلما ضي يرا تاجميلت تامقرانت إي "تمانڨين ثيمغراسين آكذ تغرساوين ن وغرف أزايري"، إزول "أغناس آكذ وزبو ن ييڨورذان ن لزاير، أرڨاز أدمث، إي آكذ تذوسي إي واكن أذ يدو تيغميوين آكذ تنفاثين ن وغلان نغ".
زيوريخ- لزاير مازاليث تطف أذڨ ويس 30 ذڨ ؤستف أمضالان ن تشيرضارت تاڨراغلانت ن تشيرضارت (فيفا)، ماشا تجا ييوث ن تسدارت ذي تفريقث، ئيد إبڨن ؤستف فيفا، ذ يفغن آس ن لخميس ذڨ واذڨ ن توذسا أڨي تانضالانت ن تشيرضارت.
رباط- ثاغلامث تاقبايليث ن جياسكا ترنا ثاغلامث ن لجيش لملكي ن رباط س ؤڨموض ن 1 ار 0 آزڨنكوذ أمزوارو (1-0)، ذي ثمليليث ن رواح ن توزيا تيس 2 تامنزوث ن تكونفيديراليث ن ثفريقث، إي يورارن آس نوسيضياس (سبث) تامديث ذي رباط، إسوي أييوان ن ثمليليث يغضميث مفيد محمد (تيمكيث تيس19).
نيامي - ثاغلامت ثاغلناوث ن ثشيڕضاڕث ثرباح اس ن تلاثا مڨال ثامثيلت ينس ثانيجيريث سوڨموض ن 4-0 (دڨ وحريش امزوارو : 2-0), دڨ ييوت ن ثمليليث د يلان دڨ وانار سيني-كونشژ ذي نيامي, يرزان اس ويس 4 ن (ثڨراوث اكي) ن ثمليلييين ن ثقبوشث ثاماضلانت 2022 ارا ييلين ذي قطر.
وهڕان: انغلاف امزوارو, انغلاف ن تذريمت, أيمن بن عبد الرحمان, يسفقذ اس لثنيين لاوان ن ثيرزا ينس غار ثويلايت ن وهران, اطاس ن ييسنفارن ن وادال ذڨ ؤسوريف ؤهڨي ن وورارن إيڨراكاليين, ارا ييلين دڨ ؤنبذو د يتدون, ام واكن يژڕا ذاغن إيسنفارن ن يحريشن نيضن.
لزاير ثامانغث- إهياد وسلغماي أغلناو، جمال بلماضي، ؤموغ ن 23 ن ييمورارن ايسفراي أذ ؤرارن ذڨ ووسان ويس 3 ذ ويس 4 ن تافاسانين ن ثقبوشت نوماضال ن قطر ن 2022، يرنو ويذ إمورارن ارا يورارن مڨال نيجر (ذڨ ثڨراوث أ)، غف واكن ايد تنا تافيدارليث تازايريت ن تشيرضارت آس نوسيضياس.
وهران- تبذا تديناميث تاماينوث ن ييشانطين ن تمسوكين تينادالين إي لبنون إميرآ ذي وهران آكن اذ إلين ذيسنث تزريڨث تيس 19 ن ثورارين تيڨراكالين ارا ذ يضرون ذي تمديمت ن أنبذو آ ئيد يتدون، سڨ ئيد تضرا ثمليليث تاڨراڨزومانت ذي وغرليف ن تيزراف.
لزاير ثامانغث- أسلواي ن ثڨذوذا، عبد المجيد تبون يومر، آس نوساماس (لحد)، ذڨ ؤسقامو ن ينغلافن إي وسلوي آكن اذ فكن آك إكارامن ن ييسنفارن نوسضرو ن تمسوكين ن وادال ثيمقرانين إي وغليف ن ثنزدوغث، ن وسغرم آكذ تمدينث، ئيد ينا ييون ن ولغو ن سلويث ن ثڨذوذا.
لژاير ثمناغث – اسلواي ن ثڨذوذا, عبد المجيد تبون يومڕ, اس نوساماس (لحد), دڨ ؤسقامو ن يينغلافن إي يسلوي, اكن اذ فكن اك إيكارامن ن ييسنفارن نوسضرو ن ثمسوكين ن وادال ثيمقرانين إي وغليف ن ثنزذوغت, نوسغرم اك ذ ثمدينت, إيد ينا ييون ن ولغو ن تسلويث ن ثڨذوذا.
Banniere interieur Article