Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لزاير ثامانغث- يرنس وسلواي ن ثڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، آس ن لخميس ذي لزاير ثامانغث، نايب نوسلواي نوسقامو اسلوايان أليبي ماس موسى الكوني، يلان يوسد غر لزاير ذي تيزري تونصيبت ذڨ يخف لوفد نس، "ذڨ ؤكاثار ن يمشيورن جار ن يواناكن اوماثن"، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين ذڨ ولغو نتسلويث ن تڨذوذا.
لزاي تمانغث- أنغلاف ن وزغار أكذ ومغيوان اغلناو يلان ذي وزغار، رمطان لعمامرة يمديومي آس ن وكراس (لاربعا) ذي لزاير تامانغث آكذ ومثيل اهندي شري موليداران، انذا ئيد بذرن توثروين يلان تانافوث توشريكث، لاذغا اسمال ن واساغن إسينديسانن.
لژاير ثمناغث – وكذند ييماسلاضن ن وڨراو اغرفان اغلناو, اس ن وكراس, دڨ ثغيميث ايد يلان إي وسكاسي غاف ؤغاواس ن تيڨاوث نوناباض, غاف ثذوليت نوسلهو ن وبداذ إي واسونن ن ثيلي س ييسنفارن ن وسنڨمو ن واسونن ن ثيلي س ييسنفارن ن وسنڨمو ارا يسيوضن غار ثوكسا ن ثرباوث ذ تيڨوللت.
لژاير ثمناغث – يناد ؤنمازول نوسلواي ن وسقامو أسلوايان أليبي, موسى الكوني, اس ن وكواس, ذاكن ثيرزي ينس ن ييون ن واس غاف لزاير إيسوي ينس ذ اخبر نوسلواي ن تڨذوذا, عبد المجيد تبون, غاف واين ايد يلان دڨ ثرزا ينس غاف ثمورا ثيناراڨين ن ونژول ن ليبيا.
لزاير ثامانغث- اسلواي ن ثڨذوذا، ماس عبد المجيد تبون، يسنيا، آس نويناس (لثنين)، ييوث ن تاناضت تاسلوايانت إذڨ يسرس ماس عبد الرحمن حمزاوي ذ اسلواي نوساناي اغلناو ن ثمتي تاغاريمث، ئيد ينا ييون نولغو ن تسلويث ن تڨذوذا.
لزاير ثامانغث- امسلاي ئيد يوين يوامنين ن وڨراو اغرفان اغلناو، ميد يضرا غف ؤغاواس ن ثيڨواث نوناباض، إڨلس غف توثريوين يقنن غر تذاوسا، أسڨمي، أسلمذ ؤنيڨ، ثانزدوغث، تامرست آكذ تزمرت ن ثيغين.
لژاير ثمناغث – يزمل ؤسلواي ن تڨذوذا, ماس عبد المجيد تبون, اس نوسيناس, ثاناضث ثاسلوايانت ايدڨ د يسومذ ماس عبد الرحمان حمزاوي ذ اسلواي نوساناي اغلناو ن ثمتي ثاغاريمت, غاف واكن ايد ينا ييون ن ولغو ن ثسلويث ن ثڨذوذا.
لژاير ثمناغث – مناو ن ييمازانن ن وڨراو اغرفان اغلناو ايد يڨرن ثيغري, اس نوسيناس, إي وسغنو ن ثسميلت ثاغليفانت ن وسواض ارا د يلهون س وضفار نوسضرو نوغاواس ن ثيڨاوث نوناباض اكن ؤر ثتفغ ارا ثمسالت افوس يرو ؤر حبسن ارا كرا ن ييسنفارن, لاذغا إيمي ايا يذرو ذڨ لقلا ن لامان اي يسعا ؤغرمان دڨ ؤناباض.
لزاير ثامانغث- ركزن إمازانن نوسقامو اغرفان اغلناو آس ن تلاثا غف تضوليث نوحدد "نروزنامث أكوذانت إلزمن" إي وسرسي نوغاواس نوماهيل نوناباض يلان يتواعرض إضلي غف ونغلاف أمزوارو، أنغلاف ن توذريمث، أيمن بن عبد الرحمن.
لزاير ثامانغث- يغتس ونغلاف امزوارو، انغلاف ن ثوذريمث، أيمن بن عبد الرحمن، أشڨر ن وكمان ذي وخام، يوغالن سڨ ؤساراڨ ويس لعشرة ن ييض غر لخمسة ن تنزايث ن واذشا ذين، ذي 31 م ثويلايين، سي ثزوارا ن واس واذشا تلاثا، واي غف لحساب ن ماتا ئيد يوسين آسا لثنين، ذڨ ولغو ن ييمزلا ن وغليف امنزو، ذ وا توكيست سڨ وضريس نس: