ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2022 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ. ⵜⴰⴷⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵍⴻⵛⵧⵎ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵉⵍⴻⵙ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⵀⴱ), ⵀⴰⴱⵉⴱ ⵍⴰⴱⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2019-2020, ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ-ⵉⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⴻⴽ, "ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⴰⵔⴰ", ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵃⴱⴰⵙ-ⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ, ⴼⴰⵔⵓⴽ ⴱⴻⵍⴳⵓⵉⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⴳⴻⵜ » ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴳⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⴻⴷⵍⴻⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵜⴰⵖⵥⵉⵏⵜ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵃⴰⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵜⵜⴻⵙⵔⵉⵃ ⵙⴻⴳ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵙ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵡⴻⵄⴷⴻⵏ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ 2019-2020 ⵏ ⵓⵔⴷⴰⴱ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔⴷⴰⴱⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ, ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⵢ ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ, ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵢⴻⵎⵇⴰⵔⴰⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵜ (ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ/ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵀⴰⵔⵛⵀⴰ-ⵀⴰⵛⴻⵏⴻ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵓⵜⴰⵉⴷⴻⵍⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⴻⴷⴷⴻⴱ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ (ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵧⵓⵉⵣⴷⴰⴷ, ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⴱⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵙⵉⴷ ⴰⵍⵉ ⴽⵀⴰⵍⴷⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ (ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ) ⴷ ⴰⴽⴰⵜ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵉ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⴼ, ⵊⴻⴰⵏ-ⵛⵀⵔⵉⵙⵜⵓⵒⵀⴻ ⵔⵓⵍⵍⴰⵏⴷ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵉⵀⴰⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ