ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⵀⴱ), ⵀⴰⴱⵉⴱ ⵍⴰⴱⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2019-2020, ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ-ⵉⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⴻⴽ, "ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⴰⵔⴰ", ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵃⴱⴰⵙ-ⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵙⵉⴷ ⴰⵍⵉ ⴽⵀⴰⵍⴷⵉ, ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵏⵉⵙ, ⵉⵏⴻⵙ ⵉⴱⴱⵓ, ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵍⵉⵜⵉⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵧⴽⵢⵧ ⵏ 2021, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵀⴰⵎⴰⴷ ⴽⴰⵍⴽⴰⴱⴰ ⵎⴰⵍⴱⵓⵎ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵍⵉⵜⵉⵜ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵛⵀⴻⴼⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵄⴷⴰⵕ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ « ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴰ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⵏⴻⵖ ⵓⵀⵓ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ « ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⴷⵓⵜ ⵎⵍⵉⵃ ».

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵎⴻⴷⵡⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ « ⵉⵙⵓⵔⴼⴰⵏⴻⵏ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴳⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ 1ⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵊⴻⵎⵄⴻⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵣⵓⵔⵉⵛⵀ – ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴽⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ 211 ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵛⴰⵏⵟⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉ ⴷ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵍⴵⵉⵔ (ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ) ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵙ « ⵓⵏⵢⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ » ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵜⵎⴻⵇⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴻⴼⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵜⵓⴽⵉ ⵙ ⵜⴻⵣⵔⵉⵔⵜ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵏ 2020 ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵢⴻⵏ ⵏ 2020 ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⴽⴰⵙⵉ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⴳⴻⵏ ⵉ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ.

Published in ⴰⴷⴷⴰⵍ