ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:48   Ɣran-t : 26 n tikkal
ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ 43 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⴰⴳⵔⴻⵏ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵎ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵃⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ-ⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵃⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ-ⴰ ⴼⴽⴰⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵏ 1,3 ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ-ⴰ ⵓⵔ ⵜ-ⵙⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉⵡⴻⵄⵕⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵎⴰⴳⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ-ⵉⵜⴻⵏ ⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴷⴻⴳ 1975.

ⵜⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ (ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2021) ⵖⴻⵔ 2022 ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⵙⵇⴰⵎⴻⵏ ⵢⴰ 2,9 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2022. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵅⵜⴰⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵖⵍⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ.

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:48     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 26 n tikkal   Bḍu