ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2022 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ: ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:09   Ɣran-t : 31 n tikkal
ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2022 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ: ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2022 ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ. ⵜⴰⴷⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵜⴻⵍⴻⵛⵧⵎ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵉⵍⴻⵙ.

« ⵡⴰ ⴷ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰ.

ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵎⵍⴰⵍ-ⴷ, ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ, ⴷ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵜⴰⴳ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉⵡⴻⵄⵕⴻⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

« ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵍⴻⵙⵙⴻⵙⴻⵏⵜ ⵎⵍⵉⵃ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⵓⵍⵣⵓⵣⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵄⴻⵕ-ⴰⵖ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⵓⵍⵖⵓⵖ-ⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⴱ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:51
ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2022 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ: ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:09     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 31 n tikkal   Bḍu