ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ) : "ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 14:45   Ɣran-t : 38 n tikkal
ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ) : "ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⵀⴱ), ⵀⴰⴱⵉⴱ ⵍⴰⴱⴰⵏⴻ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2019-2020, ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ-ⵉⵙ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⴻⴽ, "ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⴰⵔⴰ", ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⵃⴱⴰⵙ-ⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

"ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵃⴱⵉⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵛⵓⴷ ⵖⴻⵔ ⵓⴽⵓⴷ ⵉ ⴷ-ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴽⴼⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ, ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⴹⴼⴻⵔ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉ-ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵀⴰⴱⵉⴱ ⵍⴰⴱⴰⵏⴻ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⴰⵙⵜ : "ⵎⴰ ⵏⴻⵃⴱⴻⵙ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵜⴻⵔⵏⵓⴹ-ⴰⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵥⵔⴻⵎ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ. ⵖⴻⴼ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ-ⴰ ⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ".

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⵀⴱ) ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵙⵉⴷⵉⵙ ⵜⴰⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔⴰ, ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:12
ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⵙⵜ / ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ) : "ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 14:45     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 38 n tikkal   Bḍu