ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ: ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 15:29   Ɣran-t : 37 n tikkal
ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ: ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ, ⴼⴰⵔⵓⴽ ⴱⴻⵍⴳⵓⵉⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵓⴳⴻⵜ » ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴳⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ.

« ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ-ⴰ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵏⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ-ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴳⴻⵍ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⴳⵓⵉⴷⵓⵎ.

ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⴰⵢ ⵉⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵍⵇⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ.

« ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵎⴰ ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⴱⴻⵍⴳⵓⵉⴷⵓⵎ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴳⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ « ⴰⵜⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ » ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵓⵔ ⵣⴻⵎⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ.

« ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵜⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ. ⵓⵔ ⵏⵣⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵛⵔⴻⴹ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⵔⴹⴻⵏ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏⴷ-ⵢⴻⵙⵇⴰⵎ ⵖⵍⴰⵢ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ. ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ».

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 01 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:06
ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ: ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 15:29     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 37 n tikkal   Bḍu