ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵃⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 14:02   Ɣran-t : 37 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵃⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⴻⴷⵍⴻⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵜⴰⵖⵥⵉⵏⵜ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵃⴰⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵜⵜⴻⵙⵔⵉⵃ ⵙⴻⴳ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵙ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵡⴻⵄⴷⴻⵏ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ.

ⵜⴻⵜⵜⴻⵔ-ⵉⵜⴻⵏⵜ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵄⴰⵡⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵜⵖⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ-ⴰ ⵍⴰ ⵜⵜⵇⴰⴱⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ’’ⵓⵅⵏⴰⵇ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ’’ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵍⴰ ⴷ-ⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ.

ⵔⵉⵢⴰⴷ ⴽⵀⴰⵍⴼⵉ, ⴰⵙⴻⴼⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵎⴰⵢⴰ ⴳⵢⵎ ⴷⴻⴳ ⵀⵓⵙⵙⴻïⵏ-ⴷⴻⵢ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ :

‘’ⵙⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵖ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⴷⴻⵜ-ⵉⵙ, ⵓⵔ ⵥⵔⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏ-ⵅⴻⵍⵚⴻⵖ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⵜⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ. ⵡⵉⵙⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵏⵏⴻⵡⵙⵉⵜ, ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵇⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵏⴻⵖ ⴰⵍⴰ, ⴰⵖ-ⵜⴻⴽⴽⴻⵙ ⵜⴰⴱⵣⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏⴻⵖ ⴰⵍⴰ’’.

ⵏⴻⵜⵜⴻⵔ-ⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⴻⵔⵔⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵇⴰⵄⴻⵜ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵉ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵛⵛⴻⵇ ⵜⴰⵍⵓⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵉⵜⵔⴻ ⴳⴰⵔ ⵢⴰⵍ ⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵜⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵏⵏⵓⵎⴻⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 16:02
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵃⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 14:02     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 37 n tikkal   Bḍu