ⴰⵔⴷⴰⴱ/ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:25   Ɣran-t : 35 n tikkal
ⴰⵔⴷⴰⴱ/ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ 2019-2020 ⵏ ⵓⵔⴷⴰⴱ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ-ⴰ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ ⵢⵉⵎⴻⵔⴷⴰⴱⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ.

ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⵖⴻⵜⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⴱ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 29 ⵎⴰⵢⵓ. ⴰⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴷⴰⴱ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⴰ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵒⵓⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

« ⵎⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵎ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵢⵢⴱⴻⵖ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⵎⵉ ⴰⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵍⴰ ⴰⵇⴱⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵇⴻⴱⵍⴻⵖ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵏⵧⵓⴰⵔ ⴱⵧⵓⵜⴻⴱⵉⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵓⵅⴻⵎⵎⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ.

« ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ, ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ, ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵃⵡⵉⵊⴻⵏ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷⵔⵓⵙ, 8 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵅⴻⵎⵎⴻⵎ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⵙ ⵜⴰⵖⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ».

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵒⵉⵜⵕⵓⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴳⴰⵍⴷⴻⵎ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰ ⵎⴻⵔ ⵕⵊⵉⵏ ⵛⵡⵉⵟ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵎ ⵡⴰ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴻⵍⵀⵓⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ.

ⴰⵔⴷⴰⴱ/ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:25     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 35 n tikkal   Bḍu