ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 17 Meɣres 2020 15:44   Ɣran-t : 154 n tikkal
ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ, ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⵢ ⵢⴻⴳⵍⴰⵏ, ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

« ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵓⵔ ⴱⴰⵏⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵛⵛⵡⴰⵍ, ⴱⵖⵉⵖ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵏⵓ ⴷ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷ ⴰⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ, ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵏⵓ ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵉⵏⵉⵖ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵀⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⵄⴻⵣⵣⵉ.

« ⵉ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⴷ ⵜⵡⴻⵍⵜⵎⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⵉⴹⴻⵍⵍⵉ, ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵕⵃⴻⵎ ⵢⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵄⴻⵣⵣⵉⵖ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ. ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵢⴰⵣⴻⵏ ⵢⵓⵛ ⵜⴰⵥⵉⴷⵉⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⵓⵇⵔⵉⵃⵜ. ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵖ ⴷⴰⵖ ⵜⵓⵊⵊⵢⴰ ⵜⵓⵄⵊⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵖⵙ ⵢⵓⵛ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵉⵣⴻⵏ-ⵏⴻⵏⵙ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵖ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉⴱⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵄⴻⵕ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, « ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ, ⵓⵔ ⵏⴻⵖⴼⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵖ ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴱⵖⴰⵙⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ « ⴰⴷ ⵜⵀⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⵔ ⵢⵓⵛ « ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵢⴻⵚⵚⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵉⵇⵉⵍ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ-ⴰ ».

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19) ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵏⵖⴰⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴹⵏⴻⵏⵜ 54 ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ 8 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 22 Meɣres 2020 12:54
ⴱⴻⵍⵎⴰⴷⵉ: ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 17 Meɣres 2020 15:44     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 154 n tikkal   Bḍu