ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Meɣres 2020 14:52   Ɣran-t : 1357 n tikkal
ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵢⴻⵎⵇⴰⵔⴰⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵜ (ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ/ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵀⴰⵔⵛⵀⴰ-ⵀⴰⵛⴻⵏⴻ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵓⵜⴰⵉⴷⴻⵍⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ.

« ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵇⵔⵉⴱ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ-ⵉⵜⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵡⴻⵄⵕⴻⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵖ ⵛⵡⵉⵟ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵏⵥⴻⵔ ⵜⴻⴼⵍⴰⵍⵉ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⴻⵙⴻⵙⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⴰⵎⵔⵓⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ.

ⵓⵜⴰⵉⴷⴻⵍⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵀⴰⵜ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵥⵔⴰⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⴻⵜ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ.

ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ-ⴰ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵓⵙⴻⵏ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴻⵔⵔⴻⵄ ⴰⵔⴰ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

« ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ-ⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵏⴻⴵⴵⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵜⴰⵉⴷⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵣⴰⵍ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷⴷ ⵜⵜ-ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵜ.

ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ-ⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⴻⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ. 13 ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏⵜ 14 ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ.

ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2019 ⴷⴻⴳ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵍⴰⵍⵉⵏ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Meɣres 2020 16:58
ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⴳⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Meɣres 2020 14:52     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1357 n tikkal   Bḍu