ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⴱⴻⵏⵜ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 13 Meɣres 2020 14:18   Ɣran-t : 1369 n tikkal
ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⴱⴻⵏⵜ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⴻⴷⴷⴻⴱ ⵙ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ (ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵧⵓⵉⵣⴷⴰⴷ, ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⴱⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ.

« ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵜⴻⵜⵜⵅⴻⴱⴱⵉⵔ ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵚⴻⵍⵃⴻⵏ. ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 31 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴻⵍⵡⴻⵣⴷⴰⴷ, ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 22 ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵢⵏⴰⵙ.

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Meɣres 2020 14:56
ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⴱⴻⵏⵜ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 13 Meɣres 2020 14:18     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1369 n tikkal   Bḍu