ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷ ⵓⵄⴹⵉⵍⴻⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 12 Meɣres 2020 11:51   Ɣran-t : 1438 n tikkal
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷ ⵓⵄⴹⵉⵍⴻⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵙⵉⴷ ⴰⵍⵉ ⴽⵀⴰⵍⴷⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ (ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ) ⴷ ⴰⴽⴰⵜ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵉ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ.

« ⴰⴷ ⴽⴽⵙⴻⵖ ⴰⵖⴱⴻⵍ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵖ ⵄⵣⵉⵣⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵄⴹⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵧⵧⴽ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵜⴰⵖⴹⴻⴼⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⴰ.

ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⴽⵉⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 31 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴹⵔⵓⵏⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 31 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⴰⵎ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ.

« ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵙⴻⵄⵄⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴰⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵉⴱⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⴻⴱ ⵏⴻⵖ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⵎⴰⴹⴰⵍⴻⵏ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ.

ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵔⵣⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 15 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵖⵉⵎⵉ-ⴷ ⴷ ⵜⵓⵔⴽⵉⴷⵜ ⵙ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ 19 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 13 Meɣres 2020 14:22
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷ ⵓⵄⴹⵉⵍⴻⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 12 Meɣres 2020 11:51     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 1438 n tikkal   Bḍu