ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2017-2018 (ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ) : ⵜⴰⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ (ⵊⵙⴽ)-ⵓⵙⵎⴱ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ (ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 18 Yebrir 2018 16:15   Ɣran-t : 465 n tikkal
ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2017-2018 (ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ) : ⵜⴰⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ (ⵊⵙⴽ)-ⵓⵙⵎⴱ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ (ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ 2017/2018 ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ (ⵊⵙⴽ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴱ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵔⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 1 ⵎⴰⵢⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 16ⵀ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⴰⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⴼ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ. ⵜⴰⵣⴳⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴰⴽⴽⴻⴷ 14 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ

ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ (ⵊⵙⴽ) ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵎⵛⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ (0-0, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵢⵉⵜⵡⵉⵏ 5-4) ⵎⴰ ⴷ ⵍ'ⵓⵙⵎⴱ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵛⵔ ⵣⴰⵧⵓⵉⴰ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ (1-0). ⵍⴻ ⵛⵔ ⴱⴻⵍⵧⵓⵉⵣⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ 2016-2017 ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⴻⵙⵙ ⵙⴹⵉⴼ ⵙ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ (1-0).

ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ 2017-2018 (ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ) : ⵜⴰⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ (ⵊⵙⴽ)-ⵓⵙⵎⴱ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ (ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 18 Yebrir 2018 16:15     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 465 n tikkal   Bḍu