ⵜⴰⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ) : ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 15:55   Ɣran-t : 392 n tikkal
ⵜⴰⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ) : ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ, ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ, ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ : ⵓⵙⴰⴱ ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ - ⵔⵛ ⴱⵓⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ 45-54 ⵛⵔ ⴰⵍⵉ ⵎⴻⵏⴷⵊⴻⵍⵉ

– ⴳⵙⵒ ⴰⵒⵉⵟⵔⵓⵍ 00-20 (ⵜⴱⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵛⵔ ⴰⵍⵉ ⵎⴻⵏⴷⵊⴻⵍⵉ) ⵎⵜ ⵙⴹⵉⴼ – ⵊⴼⴽ ⵜⴰⵇⵓⴱⴱⴻⵜ 20-00 (ⵜⴱⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵊⴼⴽ ⵜⴰⵇⵓⴱⴱⴻⵜ) ⵀⵓⵙⵙⴻⵉⵏ-ⴷⴻⵢ ⵎⴰⵔⵉⵏⴻⵙ -  67-49.

ⵜⴰⵛⵉⵔⵇⴻⵛⵡⴰⵍⵜ / ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ) : ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⴼⴽⵓⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴳⴰⵔⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 15:55     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 392 n tikkal   Bḍu