Print this page

ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Meɣres 2018 14:18   Ɣran-t : 542 n tikkal
  • Bḍu

ⵜⴰƔⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ (ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ) ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⵙⴻⴳ 16 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵛⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 22 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ.  ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴻⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵓⵇⵔⵉⴱ (ⴼⴰⵙⵒⵜ) ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ

ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵛⵉⵔⴼⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ 3 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵛⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴻⵍ-ⵀⴰⴷⵉ ⵎⵧⵙⵙⴰⴱ, ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍ, ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵥⵡⵉⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ-ⴰ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵉⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⵉⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Meɣres 2018 15:06
ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 150 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴼⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⵉⵙⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Meɣres 2018 14:18     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 542 n tikkal   Bḍu