ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵙⵎ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵛⵔ ⵣⵣⴰⵡⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 14:35   Ɣran-t : 446 n tikkal
ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵙⵎ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵛⵔ ⵣⵣⴰⵡⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵙⵎ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ/ⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ) ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵊⵙ ⵚⵚⴰⵡⵔⴰ (2-1) ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⵉⵔ ⵏ 24-ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ.

ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵚⵚⴰⵡⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴼⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵙ ⵢⴻⵎⵙⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵉⴷ ⴰⵍⵉ ⵢⴰⵀⵉⴰ-ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵉⴽⴻⵍⵍⴻⵅ ⵉ ⵡⴻⵎⴹⵉⴼ ⴰⵜⵀⵎⴰⵏⴻ ⵜⵧⵓⴰⵍ ⵙ ⵜⵢⵉⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⴻⵙⵡⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ 29.

ⴰⵔⵎⵉ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ ⵡⴻⵙⵔⴰⴳ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴻⴳⵓⴻⵔ ⵏ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴷⴻⴼ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ. ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙ 89, ⵢⴻⵙⵙⴰⴷⴻⴼ ⵀⴰⵎⵣⴰ ⴱⴻⵍⴰⵀⵧⵓⴻⵍ ⵉⵙⵡⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵜⴻⵔⴱⴻⵃ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵙⵎ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵛⵔ ⵣⵣⴰⵡⵢⴰ. ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 0, ⵎⴰ ⴷ ⵛⵔ ⵣⵣⴰⵡⵢⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⴰⵙ ⵄⵉⵏ ⵎⵍⵉⵍⴰ ⵙ 2 ⵖⴻⵔ 1.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

 

ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⵜⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵙⵎ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵣⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵛⵔ ⵣⵣⴰⵡⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 14:35     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 446 n tikkal   Bḍu