ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ ⵏ 2018: 19 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ 6 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Fuṛaṛ 2018 13:00   Ɣran-t : 413 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵔⴱⵃ-ⴷ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ (ⵉⵇⵛⵉⵛⵏ ⴷ ⵜⵇⵛⵉⵛⵉⵏ) ⴰⵊⵎⵎⴰⵍ ⵏ 19 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ (6 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, 10 ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷ 3 ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ) ⴷⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵙⵀⴰⵔⵊⴰⵀ (ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ) ⴳⴰⵔ 26 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ 4 ⴼⵓⵕⴰⵕ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ.
 
ⵛⵛⵉⵄⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵢⵓⵡⵢ-ⵉⵜⵜ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵀⴰⴷⴷⵓⵓⵛⵀ, ⴷ ⴰⴽⵔⵡⴰ-ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵜⴰⴽⵍⵙⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵔⵓⵔⴰⴷⵜ, ⴷ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ « ⴱⵍⵉⵜⵣ. »
 
ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⵖ, ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⴰⴷⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰⴱ ⵜⴰⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ, ⵎⴰ ⴷ ⵙⴰⴰⴷ ⴱⵍⵓⵓⴰⴷⴰⵀ (ⴷⴳ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⵔⵡⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ) ⵢⵔⴱⵃ-ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ.
 
ⵖⵔ ⵜⵙⴷⵏⴰⵏ, ⵜⵔⴱⵃ-ⴷ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⵎⵣⵉⵓⵓⴷ ⵓⵔⵖ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⵍⵙⴰⴽ ⵏ « ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ », ⵎⴰ ⴷ ⵀⴰⵢⴰⵜ ⵟⵓⵓⴱⴰⵍ ⵜⵔⴱⵃ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ, ⵢⵉⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⴹ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⴱⵍⵉⵜⵣ. ⵎⴰ ⴷ ⵙⴰⴱⵔⵉⵏⴰ ⵍⴰⵜⵔⵛⵀ ⵉⵙⴰⵃ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ.
 
ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵢⵔⴱⵃ ⵡⴰⵙⵙⵍ ⴱⵓⵓⵙⵎⴰⵀⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵙⵀⴰⵔⵊⴰⵀ ⵙ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 12 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴳⵀⵉⵍⵙ ⴰⵓⵓⴷⵉⴰ (ⴷⴷⴰⵡ 8 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ), ⵥⵉⵢⴰⴷ ⵛⵀⵉⴽⵀ ⴱⵓⵓⴽⴰⵍ (ⴷⴷⴰⵡ 14 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⴱⴷⵍⵓⵓⵀⴰⴱ ⵓⵓⴰⵔⵜ (ⴷⴷⴰⵡ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ) ⵔⴱⵃⵏ-ⴷ ⵜⵉⵍⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ.
 
ⵖⵔ ⵜⵇⵛⵉⵛⵉⵏ, ⴷ ⵟⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ (ⴷⴷⴰⵡ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵓⵔⵖ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵉⴼⴰⵣⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵜⴱⵓⵊⴰⴷⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵍⵖⵓ-ⵏⵏⵙ, ⵎⴰ ⴷ ⵔⴰⵏⵉⴰ ⵏⴰⵙⵙⵔ ⵜⵔⴱⵃ-ⴷ ⵓⵔⵖ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 16 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.
 
ⵟⵉⵢⵙⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵏⴰⵙⵙⵔ, ⵔⵢⵎⴰ (ⴷⴷⴰⵡ 8), ⵎⴰⵏⵍ (ⴷⴷⴰⵡ 12) ⴷ ⵍⵉⵏⴰ (ⴷⴷⴰⵡ 14) ⵓⴼⵔⴰⵔⵏⵜ-ⴷ ⵙ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ-ⵏⵙⵏⵜ.
 
ⵟⴰⵃⴰⵡⴰⵛⵜ-ⴰ ⵜⵓⵔⴱⵉⵃⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ ⵏ ⵙⵀⴰⵔⵊⴰⵀ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⵎ ⵙ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵡⴱⵕⵓⵏⵣ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵏⴰ ⴰⵙⵙⵉⴰ ⵎⴰⴰⴽⵏⵉ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 18.
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:28
ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵛⴰⵀⵏ ⵏ 2018: 19 ⵏ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ 6 ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Fuṛaṛ 2018 13:00     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 413 n tikkal   Bḍu