ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰⵏⵜ: « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵀⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ »

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:34   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰⵏⵜ: « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵀⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ »

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵀⴰⵡⵜ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵎⵛⵉⵡⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ ⵏ ⴻⵙⴱⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⴰⵢ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ, ⴳⴻⵔⴰⵍⴷⵓ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵜⴰ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⴱⴰⵛⵓ ⴳⴰⴱⵔⵉⴻⵍ ⴷⴻ ⴰⵏⴷⴰ, ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⴻⵙⴱⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵛⵉⵔⴹⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⴰⵏⴻⵥⵥⴰⵡ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵓⵃⵕⴰⵙ ⴰⵢ ⵃⴻⵕⵕⵙⴻⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⴼⵏⴰⵜⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵔⴻⵏ ⵜⴰⵛⵉⵔⵜ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ.

« ⴰⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ ⵓⵔ ⴽ-ⵜⴻⵜⵜⴰⴵⴵⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔⴻⴷ. ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⴽ-ⴵⴵⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔⴻⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⴽ-ⵜⴻⵜⵜⴰⴵⴵⴰ ⴰⵔⴰ. ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⴻⵡⵇⴻⵏ ⴰⴼⵏⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵙ-ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⵜⴰⵛⵉⵔⵜ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵜⵚⴰⵃ ⵜⵛⵉⵔⵜ, ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵜⴻⵊⵎⴻⵄ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⵔⵓⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴷ ⵓⵥⵡⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵥⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵀⴻⵛⵜⵓⵔ ⵀⵓⴻⵔⵜⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ-ⴰ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ 18 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 8 ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵏⴳⵍⵉⵣ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍ, ⵟⵟⴻⵔⴽ, ⴱⵓⵕⵜⵓⴳⴰⵍ, ⵔⵔⵓⵙ, ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ, ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⴷ ⵇⴰⵟⴰⵔ. ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵜⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵔⵉⵢⴰⴷ ⵎⴰⵀⵔⴻⵣ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⴻⵔⵎⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵢⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵒⴻⵒ ⴳⵓⴰⵔⴷⵉⵢⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵏⵛⵀⴻⵙⵜⴻⵔ ⵛⵉⵜⵢ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⴱⵔⵉⵡⵉⵏ ».

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ-ⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ, « ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵍⴻⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵎⵍⵉⵍ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ. ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵜⵜⵓ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵎ ⵓⵏⴻⵎⵣⴰⵖ ⴰⵉⵙⵙⴰ ⵎⴰⵏⴷⵉ, ⴰⵛⵔⵉⴽ ⵏ ⴷⵉⴻⴳⵓ ⵍⴰⵉⵏⴻⵣ ⴷ ⴰⵏⴷⵔⴻⵙ ⴳⵓⴰⵔⴷⴰⴷⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵛⵉⵏⴻ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ‘ⵜⴻⵛⴰⵜⵉⵜⵓ’ ⵛⵓⵔⵓⵏⴰ ⴷ ⵀⴻⵛⵜⵓⵔ ⵀⴻⵔⵔⴻⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴼⵛ ⴱⵓⵔⵜⵓ ».

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 14:05
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰⵏⵜ: « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵀⴰⵡⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:34     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu