ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:15   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵖⵜⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵛⵉⵔ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵓⵎⵉ ⵜⵙⴻⵎⵎⴰ « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴰⵏ ⵧⵍⵢⵎⵒⵉⵛ ⵛⵀⴰⵏⵏⴻⵍ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵧⵓⵜⵓⴱⴻ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ.

ⵜⴰⵔⴳⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴼⴰⵔⴻⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵢⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵉⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⴱⴻⵏⵄⴻⴽⵏⵓⵏ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ). ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ.

« ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇⵜ, ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ-ⴰ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵛⴰⵔⴻⵏ-ⵜⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵔⵎⴰ ⵡⵡⵉⵏ-ⴷ ⵉⵙⵉⵔⴳⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵓⵙⴻⵏ.

ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴰⵏ ⵓⵍⵢⵎⵒⵉⵛ ⵛⵀⴰⵏⵏⴻⵍ (ⴰⵓⵛ) ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:42
ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵛⵉⵔⴻⵏ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:15     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu