ⴰⵎⵉⵔⴽⴰⵟⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴱⴻⵏⵍⴰⵎⵔⵉ, ⵓⵏⴰⵙ ⴷ ⴳⵀⴻⵣⵣⴰⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:32   Ɣran-t : 7 n tikkal
ⴰⵎⵉⵔⴽⴰⵟⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴱⴻⵏⵍⴰⵎⵔⵉ, ⵓⵏⴰⵙ ⴷ ⴳⵀⴻⵣⵣⴰⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⵍⴰⵎⵔⵉ, ⴰⴷⴰⵎ ⵓⵏⴰⵙ ⴷ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴳⵀⴻⵣⵣⴰⵍ ⵕⵊⴰⵏ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⴽⴰⵟⵓ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴱⴻⵏⵍⴰⵎⵔⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ « ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ 2019, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵢⵧⵏ ⵡⴰⵔ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ. ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵕⵊⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵉⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ-ⵏⵏⴻⵙ.

« ⵓⵍⵢⵎⵒⵉⵇⵓⴻ ⵍⵢⵓⵏⵏⴰⵉⵙ ⵢⴻⵜⵜⵅⴻⴱⴱⵉⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵣⴰⵖ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵍⵖⵓⵖ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2019, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴱⴻⵏⵍⴰⵎⵔⵉ, ⵙⴻⴳ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵏ ⴰⵍ ⵙⵀⴰⴱⴰⴱ. ⴰⵏⴻⵎⵣⴰⵖ-ⴰ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ, ⵉⴼⵓⴽ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵎⴰ ⴷⵔⵓⵙ, ⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ-ⴰ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⴷⴰⵎ ⵧⵓⵏⴰⵙ (24 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ), ⵓⵔ ⴷ-ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵜⴻⵊⵎⴻⵄ ⵏⴰⵒⵧⵍⵉ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴹⴻⵍ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵛⴰⴳⵍⵉⴰⵔⵉ (ⴰⵎⴰⵣⵔⴰⵔ ⴰ) ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴳⵀⴻⵣⵣⴰⵍ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴹⴻⵍ ⵉ ⴼⵉⵓⵔⴻⵏⵜⵉⵏⴰ, ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵙⵟⴻⵎⴱⵓⵍ (ⵟⵟⴻⵔⴽ) ⵏ ⴱⴻⵙⵉⴽⵜⴰⵙ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⴹⴻⵍ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ.

« ⴰⵇⵓⵙⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⴷ ⵓⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴳⵀⴻⵣⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵉⵛⴻⵙⵜⴻⵔ ⵛⵉⵜⵢ. ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⵚⴰⴼ ⵙ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴳⵀⴻⵣⵣⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴻⵙⵉⴽⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙⴻⴳ-ⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ-ⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⴻⵙ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 13:22
ⴰⵎⵉⵔⴽⴰⵟⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ: ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴱⴻⵏⵍⴰⵎⵔⵉ, ⵓⵏⴰⵙ ⴷ ⴳⵀⴻⵣⵣⴰⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:32     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 7 n tikkal   Bḍu