ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ-ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ : ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴼⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ 2020-2021 ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:11   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ-ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ : ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴼⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ 2020-2021 ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⴼ) ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴼⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2020-2021 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ.

"ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴹ ⴰⵔⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵏⴻⴽⴼⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ", ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴰⵀⵍⵓⵍ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵜⴻⴽⴼⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ (ⴼⴰⴼ), ⴷⴻⴳ ⴷⴻⵍⵢ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ.

ⴱⴰⵀⵍⵓⵍ ⵢⴻⵣⵡⴻⵔ-ⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⵇⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⵉⵔⴹⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⵉⵜⴻⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴽ ⴰⴽⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ.

ⵎⴰⵛⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⵎⴰ ⵏⴻⵔⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ, "ⴰⴷ ⵏⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ-ⵏⵙⴻⵏⵜ", ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴼⵓ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ.

ⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵡⴻⵄⵔⴰⵏⵜ ⴰⵟⴰⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵔ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ 28 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⴹⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀⵍⵓⵍ, "ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵏⴻⴹⴼⴻⵔ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵍⵍⴰ".

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, "ⴷ ⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵉⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ, ⵉⵀⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ-ⵉⵙ", ⵙ ⵓⵡⵄⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⵔⴰⴼⴻⵇ" ⵢⴻⵔⵏⴰ "ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵢⴰⵍⵍⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵎⵍⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ".

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:49
ⵜⴰⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ-ⵜⴰⵍⵖⵓⵖⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ : ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⴼⵓ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ 2020-2021 ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:11     Taggayt : ⴰⴷⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu